Què és una Associació?

Una associació és una agrupació de persones que decideixen unir-se de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir una finalitat comuna d’interès general o particular, sense ànim de lucre. Per fer-ho es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics, amb caràcter temporal o indefinit. 

 
Per tant tots els socis som part de l’associació, amb els nostres drets i deures. 
Els animals així com els nostres productes agrícoles, les eines i els diners de 
l’associació són de tots i totes, però a la vegada de ningú.
 

L’organització interna i el funcionament de les associacions han d’ésser democràtics, amb ple respecte al pluralisme. En cas de que l’associació obtingui beneficis de les seves activitats no pot repartir-los entre els socis i hauran de repercutir en altres activitats i en el compliment dels objectius establerts als Estatuts. 
 
 
Una associació ha de disposar d’uns estatus i ha d’estar formada com a mínim per 3 persones i ha de tenir com a mínim:
 
  • President
  • Tresorer
  • Secretari
 
 
Es considera que una associació no té afany de lucre encara que desenvolupi una activitat econòmica si el fruit d’aquesta activitat es destina exclusivament al compliment de les finalitats d’interès general establertes pels estatuts. En cap cas no es poden repartir els béns de l’associació entre els associats i associades ni ésser cedits gratuïtament a persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu.
 
 
Catalunya, les associacions estan regulades per la Llei 7/1997, del 18 de juny i també per el Codi Civil de Catalunya, Llibre tercer, Títol II, que deroga en part la llei 7/1997.